Vlaamse huursubsidie volgens wetgeving

Banner Appartement - Vlaamse huursubsidie volgens wetgeving

Ben je verhuisd naar een nieuw huurhuis of huurappartement? Dan ontvang je misschien de Vlaamse huursubsidie. Lees hier wanneer je deze subsidie krijgt, hoeveel ze bedraagt en hoe je ze aanvraagt.

Voorwaarden

De Vlaamse huursubsidie is een maandelijkse vergoeding van de Vlaamse overheid voor personen met een laag inkomen, die zopas verhuisd zijn.

Let op:

 • Sinds november 2023 ben je niet meer verplicht om je in te schrijven voor een sociale woning.
 • Je hebt geen recht op de Vlaamse huursubsidie als je al een huurpremie krijgt.
 • Als je in aanmerking komt voor de Vlaamse huurpremie en huursubsidie, dan ontvang je enkel de Vlaamse huurpremie.
 • Als je de Vlaamse huursubsidie krijgt en je vraagt de Vlaamse huurpremie aan, dan ontvang je de Vlaamse huurpremie en stopt de uitbetaling van de Vlaamse huursubsidie.

 

1. Je oude woning voldoet aan deze eisen

Het pand dat je verlaten hebt, moet voldoen aan een van deze eisen:

 • De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is onbewoonbaar of overbewoond verklaard, toen het je hoofdverblijfplaats was.
 • De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is ongeschikt verklaard, toen het je hoofdverblijfplaats was en:
  • op het technisch verslag van de woningcontroleur zijn er minstens 2 gebreken van de categorie II of categorie III.
 • De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning en de Vlaamse Wooninspectie stelde er gezondheids- of veiligheidsrisico en/of gebrek aan basisvoorzieningen vast. Bv. een garage of magazijn.
 • De woning ligt op een vergunde camping, die al vanaf 2001 je hoofdverblijfplaats was.
 • De woning is effectief gesloopt, uiterlijk 9 maanden na de start van je nieuwe huurcontract. Een sloopvergunning voldoet niet.
 • De woning is niet aangepast aan de fysieke toestand van jou of een inwonend gezinslid minstens 65 jaar bent/is.
 • De woning is niet aangepast aan de fysieke toestand van jou of een inwonend gezinslid ernstig gehandicapt bent/is.

 

Let op:

 • Je recht op de Vlaamse huursubsidie vervalt als:
  • de eigenaar van de woning de gebreken van op het technisch verslag herstelde en de woning opnieuw conform is vóór je verhuisde.
  • de eigenaar van de woning de gebreken herstelde en de woning opnieuw conform is voordat je een huurcontract bij je nieuwe woning hebt afgesloten.

 

De woning hoeft niet te voldoen aan bovenstaande eisen als:

 • je een installatiepremie van het OCMW ontving.
 • je verhuist naar een ingehuurde woning van je woonmaatschappij.
 • je dakloos was en je hebt een van deze 2 zaken ontvangen van het OCMW die specifiek toegekend zijn voor de woning die je nu huurt en waarvoor je de Vlaamse huursubsidie aanvraagt:
  • de verhoging van het leefloon.
  • de installatiepremie.

 

2. Je huurt een woning en die voldoet aan deze eisen

Je huurt momenteel een woning met hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest en:

 • je woning moet voldoen aan de rookmeldersplicht.
 • je woning is aangepast aan het aantal gezinsleden.
 • je woning mag geen ernstige gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico’s vertonen.
 • je woning is geen gesubsidieerde sociale huurwoning die je huurt van een woonmaatschappij, gemeente of OCMW.
 • je woning is aangepast aan de fysieke toestand van jou of een inwonend gezinslid als deze minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft.

 

3. Je voldoet aan de maximale huurprijs

Je huur (basishuur zonder bijkomende kosten) is lager dan de maximale huurprijs van:

 

Let op:

 • Je basishuurprijs en extra kosten moeten duidelijk en apart in het huurcontract vermeld staan. Als dat niet het geval is, vraag je verhuurder om een bijlage toe te voegen waarin hij dit wel vermeldt.
 • Als je huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, dan moet je de basishuurprijs in het contract indexeren. Die geïndexeerde huurprijs is de huurprijs die moet voldoen aan de maximale huurprijs.

 

4. Je voldoet aan het maximale gezamenlijke jaarinkomen

Je gezamenlijk jaarinkomen** is maximaal:

  • 29.515 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste.
  • 31.987 euro voor een alleenstaande met een handicap.
  • 44.270 euro plus 2.475 euro per persoon ten laste in alle overige situaties.

 

**Een gezamenlijk jaarinkomen is de som van alle inkomsten van de kandidaat-huurder en alle inwonende gezinsleden. Deze inkomsten:

 • heeft je gezin ontvangen in het jaar van het meest recente aanslagbiljet (max. 3 jaar voor aanvraagdatum).
 • zijn:
  • het leefloon.
  • het gezamenlijk belastbaar inkomen.
  • het afzonderlijke belastbare inkomen.
  • de van belastingvrijgestelde beroepsinkomen verworven bij een Europese, internationale instelling of in het buitenland.
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) voor personen met een handicap

 

5. Je hebt geen grond of gebouw in eigendom

Concreet betekent dit:

 • Je hebt geen grond of gebouw (bestemd voor woningbouw) in volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik.
 • Je hebt geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht of recht van opstal op een grond of gebouw.

 

Deze regel telt niet als:

 • je er niet kon blijven wonen en de woning onteigend werd.
 • je woning onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard en ontruimd, maximaal 2 maanden voor aanvraag.
 • je bent erkend als een persoon met een handicap en je bent ingeschreven voor een Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) woning.
 • je woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is.
 • je het beheersrecht van je woning verloor door faillisement of omdat een instantie je woning verkreeg.
 • je het woning of de grond in volle eigendom samen met je ex-partner hebt en je nog gehuwd bent, maar het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
 • je de woning of grond gedeeltelijk in volle eigendom hebt en je deze kosteloos verworven hebt via wegen zoals erfenis of schenking.

 

6. Je voorziet bewijsdocumenten

Op aanvraag van agentschap Wonen in Vlaanderen, moet je deze bewijzen voorleggen (indien van toepassing):

 

Vlaamse huursubsidie rekenmachine, pen en notities

Hoeveel bedraagt de Vlaamse huursubsidie?

Vlaamse huursubsidie

Het bedrag van de huursubsidie hangt af van:

 • je jaarinkomen.
 • je huurprijs.
 • de startdatum en ondertekeningsdatum van je huurcontract.
 • je gezinssituatie: alleenstaand, aantal personen ten laste, etc.
 • je woning: zelfstandige woning of kamer.
 • je gemeente.

 

De formule voor de huursubsidie (in grove lijnen) is:

huursubsidie = referentiehuurprijs – eigen bijdrage

Waarbij:

 • Referentiehuurprijs: 75% van de maximale huurprijs.
 • Eigen bijdrage: 1/55e van je jaarinkomen.

 

De maximale Vlaamse huursubsidie is:

 

Simuleer je bedrag met de Vlaamse huursubsidie rekenmodule (download Excel-bestand).

Eenmalige installatiepremie

Naast de huursubsidie ontvang je eenmalig een installatiepremie. Dit is 3 keer je maandelijkse huursubsidie.

Deze ontvang je niet als:

 • je als dakloze of thuisloze reeds een installatiepremie verkreeg van het OCMW, toen je naar je nieuwe woning verhuisde.
 • je een woning onderhuurt van een woonmaatschappij.
 • je ooit al een installatiepremie kreeg van Wonen in Vlaanderen.

 

Hoe verloopt de uitbetaling?

Je ontvangt maandelijks een uitbetaling. De uitbetaling gebeurt telkens in de laatste week van de maand.

Je ontvangt je eerste uitbetaling binnen de 4 maanden na goedkeuring. Je ontvangt bij de eerste uitbetaling een subsidie voor elke maand dat je aan alle voorwaarden voldeed. Dit tot maximaal 2 maanden voor de aanvraagdatum.

De Vlaamse Overheid betaalt de Vlaamse huursubsidie maximaal 9 jaar uit, zolang je aan de voorwaarden voldoet. Personen ouders dan 65 jaar of personen met een erkende handicap kunnen de Vlaamse huursubsidie voor onbepaalde duur krijgen.

Let op:

 • Als je een ingehuurde woning bij een woonmaatschappij huurt, dan betaalt Wonen in Vlaanderen de subsidie op de rekening van de woonmaatschappij. Je woonmaatschappij trekt dit bedrag af van je huurprijs.
 • Als je voorschotten ontving op de huursubsidie van een OCMW, dan betaalt Wonen in Vlaanderen de subsidie soms op de rekening van het OCMW. Contacteer je OCMW in dit geval.

 

Jaarlijkse controle

Wonen in Vlaanderen controleert jaarlijks of je nog voldoet aan alle voorwaarden, op de verjaardag van je aanvraagdatum. Voldoe je? Dan herberekent Wonen in Vlaanderen het bedrag op basis van je nieuwe jaarinkomen, het aantal personen ten laste en je gemeente. Je ontvangt een officiële brief met het nieuwe bedrag.

Wie heeft geen recht?

 • Je verhuist naar een sociale woning die je rechtstreeks huurt van een woonmaatschappij, gemeente of OCMW.

 

Vlaamse huursubsidie laptop roze schrift

Vlaamse huursubsidie aanvragen

Vraag de Vlaamse huursubsidie aan nadat je verhuisd bent, en maximaal 9 maanden na de startdatum van je nieuwe huurcontract.

Je krijgt de subsidie de eerste keer uitbetaald tot 2 maanden voor je aanvraag. Je vraagt hem dus best snel aan!

Stap 1: Controleer of je voldoet aan de voorwaarden

Dubbelcheck de voorwaarden. Dien pas een aanvraag in als je voldoet aan de voorwaarden, want anders verspil je tijd en moeite aan een aanvraag waarvan je weet dat Wonen in Vlaanderen hem afwijst.

Stap 2: Dien een aanvraag in

Digitaal

 • Log je in op het Formulierenloket van Wonen in Vlaanderen met je eID of Itsme.
 • Klik op “Start aanvraag huursubsidie”.
 • Vul al je gegevens in.
 • Upload je bewijsdocumenten.
 • Klik op “bevestigen”.
 • Klik op “indienen”.

 

Let op: Alle meerderjarigen binnen je gezin moeten de aanvraag bevestigen en indienen!

Schriftelijk

 

Stap 3: Ontvang een verklaring van je dossier

Wonen in Vlaanderen laat je binnen de maand (na het ontvangen van je aanvragen) weten of ze je dossier volledig of onvolledig verklaart.

Is je dossier onvolledig? Dan vraagt Wonen in Vlaanderen je ontbrekende gegevens via e-mail. Als ze je e-mailadres niet heeft, stuurt ze je een brief per post. In dat geval:

 • Bezorg je ze zo snel mogelijk de ontbrekende gegevens.
 • Na ontvangst, start er een nieuwe controle.

 

Stap 4: Wonen in Vlaanderen controleert je nieuwe woning

Wonen in Vlaanderen controleert of je huidige huurwoning voldoet aan de eisen. Hiervoor komt Wonen in Vlaanderen mogelijks ter plaatse. Als dit het geval is, dan ontvang je op voorhand een schriftelijke aankondiging.

Zorg dat de woning toegankelijk is op het moment van het onderzoek.

Let op: Laat de onderzoeker spoedig weten als je niet aanwezig kunt zijn én als niemand hem/haar toegang kan verlenen. Spreek daarna een nieuwe datum af.

Stap 5: Ontvang volledigverklaring van Wonen in Vlaanderen

Wonen in Vlaanderen verklaart je dossier volledig. Je ontvangt dus een volledigverklaring.

Stap 6: Ontvang goedkeuring of afkeuring van je dossier

Wonen in Vlaanderen keurt je binnen 3 maanden (na het volledig verklaren van je dossier) goed of af.

Goedkeuring: Proficiat! Je ontvangt de eerste uitbetaling binnen de 4 maanden.

Afkeuring: Helaas, je hebt geen recht op de huursubsidie. Ben je het niet eens met de beslissing, berekening of stopzetting? Stuur dan een aangetekende brief binnen 3 maanden naar Wonen in Vlaanderen. Doe dit ook als Wonen in Vlaanderen geen beslissing heeft gemaakt na de termijn van 3 maanden en 10 dagen.

Vermeld dit zeker in de aangetekende brief:

 • Vermeld dat je beroep aantekent.
 • Vermeld je rijksregisternummer en dossiernummer.
 • Vermeld je voornaam, naam en adres.

 

Stuur je aangetekende brief naar dit adres van Wonen in Vlaanderen:

Wonen in Vlaanderen
Dienst betaalbaar wonen – Team huursubsidie
Koning Albert II laan 15 bus 253
1210 Brussel

 

Vlaamse huursubsidie appartement

 

Bronnen: OCMW Brugge, Oostende, Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 12 april). Vlaamse huursubsidie volgens wetgeving. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/vlaamse-huursubsidie-volgens-wetgeving